ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Klachten in verband met de levering der goederen zijn slechts ontvankelijk indien deze binnen de acht dagen na levering bij aangetekend schrijven aan de vervoerder worden ter kennis gesteld.

Artikel 2. Klachten in verband met de facturatie zelf zijn slechts ontvankelijk indien deze binnen de veertien dagen na factuurdatum, bij aangetekend schrijven worden ter kennis gebracht.

Artikel 3. Bij niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf deze vervaldag en zulks van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Er zal alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125 per factuur.

Artikel 4. In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en is alleen de handelsrechtbank van Turnhout, de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout of het vredegerecht van Westerlo bevoegd.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1. Les réclamations concernant la livraison des marchandises ne sont recevables que si elles ons été signalées au transporteur dans les huit jours de la livraison et par recommandé.

Article 2. Les réclamations concernant la facturation même ne sont recevables que si elles ons été signalées dans les quatorze jours de la date de facturation et par recommandé.

Article 3. En cas de non-paiement à la date d’échéance, un intérêt de retard de 1% le mois sera dû à partir de la date d’échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Dans ce cas une indemnité forfaitaire de 15% sur le montant dû sera due, avec un minimum de 125 € par facture.

Article 4. en cas de contestation, seul le droit belge sera applicable et le Tribunal de Commerce de Turnhout, le Tribunal de Première Instance de Turnhout ou la Justice de Paix de Westerlo seront compétents.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Article 1. Complaints with regards to the delivery of goods are admissible in the event  these are brought to the attention of the carrier by registered letter within eight days after delivery.

Article 2. Complaints with regards to the invoicing itself are only admissible in the event  these are brought to attention by registered letter within fourteen days after the date of invoice.

Article 3. Upon non-payment on the due date an interest of 1% per month shall beo wed from this due date without delay and so by operation of law, without a notice of default being required. In that case a fixed compensation of 15% on the owned amount shall beo wed, with a minimum of € 125 per invoice.

Article 4. In the event of a challenge only the rules of the Belgian law are applicable and only the Commercial Court of Turnhout, the Court of First Instance in Turnhout or the Justice of the Peace of Westerlo are competent.

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Artikel 1. Mängelrügen in Zusammenhang mit der Güterlieferung sind nur zulässing, wenn sie dem Frachtführer innerhalb von acht Tagen ab Lieferung per Einschreiben gemeldet werden.

Artikel 2. Beschwerden in Zusammenhang mit derFakturierung an sich sind nur zulässing, wenn sie innerhalb von vierzehn  Tagen ab Rechnungsdatum per Einschreiben gemeldet werden.

Artikel 3. Bei Zahlungsverzug fallen Verzugzinsen in Höhe von 1% pro Monat ab den Fälligkeitsdatum an, und zwar von Rechts wegen, ohne dass eine Mahnung erforderlich ist. In diesem Fal list zudem eine pauschale Vertrgunsstrafe in Höhe von 15% der Forderung zu zahlen, wobei eine Mindestvertragsstrafe von 125 € pro Rechnung gilt.

Artikel 4. Bei Rechnungsstreitigkeiten ist das Recht Belgiens anzuwenden und ist das Handlesgericht zu Turnhout, dat Gericht erster Insatz zu Turnhout oder das Amtsgericht zu Westerlo ausschliesslich befügt.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Les conditions reprises ci-après en Néerlandais peuvent être obtenues en Français sur simple demande chez la SA INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN. En l’absence d’une demande de la version Française des conditions, le donneur d’ordre accepte la version Néerlandaise sans réserve.

The general terms and conditions are formulated below in Dutch and can be obtained in English upon simple request to NV INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN. The absence of this request implies that the client accepts the content of the general terms and conditions without reservations of any kind.

Die nachstehend auf Niederländisch formulierten Bedingungen sind auf einfache Anfrage bei der Firma INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN NV, auf Deutsch  erhältlich. Bei fehlender Nachfrage einer Deutsche Sprachversion der Bedingungen, akzeptiert der Auftraggeber die niederländische Sprachversion ohne Vorbehalte. 

 

Definities

Onder “vervoerder” in de algemene zin van het woord wordt verstaan de onderneming NV INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN.

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de vervoerder, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten (waaronder desgevallend elke opslag voor, tijdens en na het vervoer) aan en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de vervoerder tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn.

Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder.

Door de loutere aanvaarding van de aanbieding, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de algemene voorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de vervoerder vermeld.

Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of het order door de vervoerder in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantal goederen, gewicht, soort container, container nummer, kaai en of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingszekering, enz.). Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit de zijn van de vervoerder teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd, waarbij dient rekening te worden gehouden met o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdsvensters op laad en losplaatsen, administratieve afhandelingen, vooraanmelding enz.

Het geven van een transportopdracht houdt in dat de opdrachtgever instemt met de huidige voorwaarden en deze als contactueel bindend aanvaardt. De vervoerder houdt zich het recht voor op een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader / CMR

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing.

De vervoerder exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die voorzien is in het CMR-verdrag en eventuele andere dwingende regelgeving.

De vervoerder draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan bij het laden en lossen van de goederen (ook niet door het ontdooien).

De inontvangstname of de aflevering der goederen geschiedt aan de drempel of aan de kaai, behoudens  andersluidende overeenkomst. De eventueel verder te volgen weg op de terreinen van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde valt sowieso onder uitsluitende verantwoordelijkheid van deze partij, die moet zorgen dat dit veilig kan geschieden.

De aflevering van de goederen op kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd worden als een in ontvangst name zonder voorbehoud.

De vervoerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de staat van containers. Het tekenen van het ontvangstbewijs of interchange geldt enkel als ontvangst voor deze container. De containers gevuld afgegeven aan de vervoerder worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud, waarbij het beding “said to contain” van rechtswege van toepassing is.

Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever.

Vrachtgelden en vervoerskosten

Opgegeven tarieven zijn steeds ‘naakte’ prijzen d.w.z. gebaseerd op de afstand.

Eventuele toeslagen dienen hier nog bij geteld te worden, vb.: wachturen, ADR-toeslag, douanescan, tussenstop, fysieke controle, dieseltoeslag, enz.

Tarieven voor deze toeslagen zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen variabel zijn.

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.

Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever.

Wachturen

Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen, en zal maximaal één uur bedragen per 5 ton vervoerde goederen. Voor ieder bijkomend half uur wordt een bijkomende vergoeding van € 55,00 gerekend.

Wachturen worden berekend per begonnen half uur.

In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten.

Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de vervoerder aan de opdrachtgever dien binnen de dertig dagen na factuurdatum op de door vervoerder aangegeven wijze voldaan te worden, behoudens andersluidende vervaldatum.

Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend.

De opdrachtgever verleent aan de vervoerder een conventioneel retentierecht en handelspand op alle goederen, containers en opleggers en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen die de opdrachtgever nog verschuldigd is aan de vervoerder, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.

De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in het bezit zijn van de vervoerder, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering ten belope waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

De vervoerder zal in geen geval instemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en eventuele vorderingen die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben.

Eventueel protest nopens de facturen van de vervoerder dienen schriftelijk en binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren en dienen aangetekend verstuurd te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vervoerder.

Ontbinding - annulering

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan de vervoerder een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 20 % van de vrachtgelden. Indien de ontbinding na 14 uur de dag voor de rit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de vrachtgelden en bij annulering op de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de vrachtgelden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.

Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN

Offertes

Alle offertes die HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN aanbiedt zijn 1 maand geldig. Na deze periode is HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN niet meer gebonden aan deze offertes.

Betalingen

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

Overmacht

Omstandigheden buiten de wil van HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN, waardoor de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer volledig kunnen uitgevoerd worden, geeft HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN het recht de overeenkomst op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

In geval van overmacht heeft HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering redelijkerwijs mogelijk wordt. Onder overmacht worden onder andere verstaan: computerpannes, werkstakingen, onvoorziene ziekte van personeel of onderaannemers, brand, waterschade.

Annuleringen

De opdrachtgever kan kosteloos annuleren tot 15 werkdagen voor de cursusdatum.

Vanaf de 14e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 25% van de geannuleerde opleidingsdag(en) verschuldigd.

Vanaf de 8e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 50% van de geannuleerde opleidingsdag(en) verschuldigd.

Vanaf de 3e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 100% van de geannuleerde opleidingsdag(en) verschuldigd.

Aansprakelijkheid

HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Par « transporteur » au sens général du mot, on entend la SA INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN.

Par « client » au sens des présentes conditions, on entend toute personne qui donne un ordre de transport, ou plus généralement qui conclut une relation juridique avec le transporteur, étant entendu que le client, en donnant l'ordre ou en concluant une relation juridique, se déclare compétent à cette fin et se porte donc personnellement garant pour les obligations résultant de l'ordre.

Champ d'application

Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les ordres donnés au transporteur (notamment, le cas échéant, tout entreposage avant, pendant et après le transport) et à tous les contrats et, en général, à toutes les relations juridiques avec le transporteur sauf convention écrite contraire et pour autant que les dispositions de ces conditions puissent s'appliquer aux relations juridiques.

Cela implique que les conditions générales de chaque autre partie, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent jamais s'appliquer à la relation juridique avec le transporteur.

Par la simple acceptation de l'offre, le client accepte également les conditions générales.

Offres

Toutes les offres, sous toutes formes, sont faites sans engagement et ne servent que d'invitation à transmettre ou donner un ordre, sauf mention écrite contraire par le transporteur.

Les ordres oraux ne sont définitivement acceptés que quand ils sont confirmés par écrit dans les 24 heures ou si le transporteur commence à exécuter l'ordre. Les confirmations écrites doivent être transmises de manière la plus complète possible, avec toutes les informations nécessaires pour l'exécution correcte de l'ordre (nature et nombre des marchandises, poids, type de conteneur, numéro de conteneur, quai et/ou dépôt, valeur, informations pour la manutention et l’arrimage de charge, etc.). Ces informations doivent être en possession du transporteur suffisamment à l'avance afin de pouvoir effectuer l'ordre comme demandé, en tenant compte notamment de la distance du trajet, des temps de conduite et de repos, des délais de chargement et de déchargement, des formalités administratives, de la préinscription, etc.

En donnant un ordre de transport, le client accepte les présentes conditions et les considère comme étant contractuellement contraignantes. Le transporteur se réserve le droit de refuser un ordre de transport malgré des offres faites.

Documents de transport

Le client doit joindre en temps voulu tous les documents, qui doivent accompagner les marchandises en vertu de la loi ou des dispositions réglementaires, à la cargaison. L'absence de transfert ou le transfert tardif des documents requis entraînera l'exclusion de la responsabilité du transporteur, où le client est garant pour le transporteur, sans préjudice de la possibilité de refuser la cargaison et du droit d'indemnisation. Le transporteur n'est en aucun cas responsable d'informations incorrectes ou incomplètes sur les documents de transport, y compris, notamment, la quantité et le poids corrects. L'ensemble des dépenses, des responsabilités et des dommages qui peuvent en résulter sont exclusivement pris en charge par le client, auprès duquel ils peuvent être récupérés.

Responsabilité et cadre légal / CMR

Les dispositions impératives de la convention CMR s'appliquent à chaque ordre de transport et à son exécution.

Le transporteur s'exonère de toute autre responsabilité, sauf celles prévues dans la convention CMR et une éventuelle autre réglementation impérative.

De ce fait, le transporteur rejette toute responsabilité pour des dommages ou un retard occasionnés lors du chargement et du déchargement des marchandises (même à cause de décongélation).

La réception ou la livraison des marchandises est effectuée au seuil ou au quai, sauf convention contraire. L'éventuel itinéraire à suivre sur les terrains du client, du chargeur ou du destinataire relève en tout cas de la seule responsabilité de cette partie, qui doit en assurer la sécurité.

La livraison des marchandises sur les quais de port sans déchargement du destinataire est considérée comme une réception sans réserve.

Le transporteur n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'état des conteneurs. La signature de l'avis de réception ou « interchange » ne s'applique qu'à la réception de ce conteneur. Les conteneurs remplis remis au transporteur sont acceptés sans examen de leur contenu, où la clause « said to contain » (déclaré contenir) s'applique de plein droit.

Sauf mentions contraires dans la lettre de voiture, aucun ordre de transport n'est accepté en vertu d’une clause de paiement à la livraison, d'une valeur construite des marchandises ou d’un intérêt spécial à la livraison. Le transport de marchandises à risque (bijoux, argent, antiquités, titres, marchandises soumises à des droits d'accise, etc.) n'est accepté qu'au risque du client.

Fret et frais de transport

Les tarifs mentionnés sont toujours des prix « bruts », c’est-à-dire basés sur la distance.

D'éventuels suppléments doivent y être rajoutés, p. ex. heures d'attente, supplément ADR, scan à la douane, arrêt intermédiaire, contrôle physique, supplément diesel, etc.

Les tarifs de ces suppléments sont disponibles sur demande et peuvent être variables.

Le fret et les frais de transport doivent être pris en charge par le client. Dans le cas d'un transport où le client indique que le paiement doit être effectué par le destinataire, le client et le destinataire sont responsables du paiement de manière solidaire et indivisible.

Le chargement et le déchargement des marchandises transportées ne sont pas inclus dans le fret et doivent être effectués aux frais et risques du client.

Heures d'attente

Les délais de chargement et de déchargement sont calculés à partir de la présentation chez le destinataire, indépendamment de l'acceptation ou non des marchandises, et s'élèveront à maximum une heure par tranche de 5 tonnes de marchandises transportées. Par demi-heure supplémentaire, une indemnité complémentaire de 55,00 € est ajoutée.

Les heures d'attente sont calculées par demi-heure entamée.

En cas de force majeure (conditions climatiques, conditions de circulation exceptionnelles, grève, etc.), le transporteur peut modifier le fret et les conditions de transport ou résilier le contrat de transport sans indemnisation, sauf accords contraires.

Pour accomplir les formalités douanières, le transporteur agit exclusivement comme mandataire de l'expéditeur. Les temps d'attente anormaux à la douane résultant d'actions de grève, de problème avec la lettre de voiture ou toutes sortes de documents douaniers, etc., donnent droit à une majoration.

Conditions de paiement

Toutes les factures du transporteur au client doivent être payées dans les trente jours suivant la date de la facture selon les modalités indiquées par le transporteur, sous réserve d'une autre date d'échéance.

Après la date d'échéance, le client est considéré de plein droit comme étant en défaut, sans obligation de mise en demeure écrite, et une indemnisation conventionnelle d'un montant de 15 % du montant dû avec un minimum de 125 € est due directement, ainsi que des intérêts à partir de la date d'échéance d'un montant de 1 % par mois, où tout mois entamé est considéré comme un mois complet.

Le client accorde au transporteur un droit de rétention conventionnel et un gage commercial sur l’ensemble des marchandises, conteneurs et semi-remorques, et ce jusqu'au paiement de tous les arriérés que le client doit encore au transporteur, même si ces montants ont une cause autre que l'ordre de transport donné.

Les différentes créances du transporteur par rapport au client, même si elles concernent plusieurs expéditions et des marchandises qui ne sont plus en possession du transporteur, constituent une créance unique et indivisible d'un montant sur lequel le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges.

Le transporteur n'acceptera en aucun cas de compensation entre ses factures de transport et d’éventuelles créances que le client pourrait faire valoir par rapport à lui.

Toute réclamation concernant les factures du transporteur doit être faite par écrit dans les dix jours après réception de la facture et doit être envoyée par lettre recommandée à l'adresse du siège social du transporteur.

Dissolution - annulation

Pour tous les cas où l'ordre n'est pas exécuté ou est dissous, le client s'engage à payer au transporteur une indemnisation correspondant à 20 % du fret. Si la dissolution est communiquée après 14 heures la veille du transport, cette indemnisation est majorée de 50 % du fret et, en cas d'annulation le jour même du transport, cette indemnisation s'élève à 75 % du fret.

Droit applicable et tribunal compétent

Le transporteur et le client se soumettent à la loi belge à l'égard des présentes conditions générales et de tous les accords entre les parties.

Concernant les litiges entre les parties, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Courtrai sont compétents et les tribunaux mentionnés en vertu de l'article 31, 1er alinéa de la convention CMR ont la compétence internationale.

Nullité

La nullité de toute disposition de ces conditions n'entraîne en aucune façon la nullité des autres dispositions, qui continueront de s'appliquer pleinement.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Definitions

‘Transport provider’ in its general sense shall be understood to mean Belgian public company INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN NV.

‘Client’ in the current terms and conditions shall be understood to mean all persons and entities providing a transport assignment, or more generally all such persons or entities that enter into a legal relationship with the transport provider, provided that the client by doing so declares himself authorised to do the same and consequently also declares that he personally guarantees the obligations resulting from such assignment.

Scope

The general terms and conditions shall apply to all assignments given to the transport provider (including, if appropriate, any and all storage before, during and after transportation) and to all agreements and, in general, to all legal relationships with the transport provider, unless agreed otherwise in writing and insofar as the stipulations in the current terms and conditions could apply to such legal relationships.

The aforementioned implies that any other party’s general terms and conditions, under whichever form, shall in no way whatsoever apply to the legal relationship with the transport provider.

By his mere acceptance of any quote, the client equally accepts the current general terms and conditions.

Quotes

All quotes, given in whichever shape or form, shall be free of any obligation and only apply as an invitation to give or provide an assignment, unless indicated otherwise in writing by the transport provider.

Oral orders shall only be considered as definitively accepted if they are confirmed in writing within 24 hours or if the order is being carried out by the transport provider. Written confirmations shall be as complete as possible and contain all information that is necessary for the assignment to be carried out correctly (nature and number of goods, weight, type of container, container number, quay and/or depot, value, cargo stowage and security information, etc.). Said information must be in the possession of the transport provider sufficiently in advance for the assignment to be carried out as requested. Distance of the transport route, driving times and rest periods, time windows in places for loading and unloading, administrative processing, pre-arrival notification, etc. must be taken into account.

Giving a transport assignment implies that the client agrees with the current terms and conditions and accepts the same as contractually binding. The transport provider shall reserve the right to refuse any transport assignment, in spite of any quotes he may have made.

Transport documents

The client is obliged to provide in due time all documents required to accompany his goods in accordance with Belgian law or any legal rules and regulations. Failure to do so or late provision of such documents shall absolve the transport provider from any liability. The client shall protect the transport provider in this, without prejudice to any possibilities to refuse the cargo and the latter’s right to damages. The transport provider shall in no way be liable for any incorrect or incomplete information on the transport documents, including, among other things, the correct quantity and weight. All costs, liabilities and damages resulting therefrom shall be exclusively for the account of the client and can be claimed from the same.

Liability and legal framework / CMR

All transport assignments and their execution shall be subject to the binding stipulations contained in the CMR Convention.

The transport provider hereby exonerates himself from any other liabilities, except for those provided for in said CMR Convention and any other binding legal rules and regulations.

Therefore the transport provider shall not bear any liability for damages or delays caused by the loading and unloading of the goods (and any defrosting).

Acceptance or delivery of the goods shall occur to the door or quay, unless agreed otherwise. Any other routes to follow on the client’s, consignor’s or recipient’s premises shall in any case be subject to the exclusive responsibility of said party, who shall ensure that the same can be done safely.

Delivery of the goods on port quays without discharge of the recipient shall be deemed acceptance without reservation.

The transport provider shall not be responsible for the condition of the containers. The signing of the delivery slip or interchange shall only apply as receipt of that particular container. The filled containers handed over to the transport provider shall be accepted without examining their content. In said case the phrase ‘said to contain’ shall apply automatically and legally.

Under reservation of any other indications on the consignment note, no transport assignment shall be accepted subject to cash on delivery, assumed value of the goods or special interest in delivery. The transportation of high-risk goods (jewellery, money, antiques, securities, goods subject to excise duty, etc.) shall only be accepted at the client’s own risk.

Freightage and transport costs

Indicated tariffs are ‘base’ prices, i.e. based on distance.

Supplements may apply for e.g. waiting times, ADR, customs scans, intermediate stops, physical checks, diesel fuel, etc.

Tariffs for these supplements are available on request and may vary.

Freightage and transport costs shall be paid by the client. For shipments for which the client has indicated that payment shall be made by the recipient, the client and recipient shall be personally and jointly liable for said payment.

Loading and unloading of transported goods is not included in the freightage and shall be done at the client’s own risk and for his account.

Waiting hours

Loading and unloading times shall be calculated from the time of the presentation to the recipient, irrespective of whether said goods are accepted. Said loading and unloading shall be maximum one hour per 5 tons of transported goods. An additional fee of € 55.00 shall apply for each extra half hour.

Waiting hours shall be calculated for each commenced half hour.

In the event of force majeure (weather conditions, exceptional traffic circumstances, strikes, etc.), the transport provider shall have the right to either change the freightage and carriage conditions or cancel the contract of carriage without any compensation, under reservation of any agreements to the contrary.

Customs formalities shall be handled by the transport provider in his exclusive capacity as the shipper’s agent. Abnormal waiting times at customs due to strikes, problems with the consignment note or various customs documents, etc., shall entitle the transport provider to a supplement.

Payment terms

All invoices from the transport provider to the client shall be paid within thirty days after invoice date in the way indicated by the transport provider, under reservation of any other due dates.

After said thirty days, the client shall be automatically and legally deemed to be in default, without that this shall require a written notice of default, and shall immediately owe conventional damages of 15 % on the amount owed with a minimum of € 125 as well as interest of 1 % per month from the invoice’s due date. For the latter purpose, each month commenced shall be counted as one full month.

The client hereby gives the transport provider a conventional right of retention and pledge on all goods, containers and trailers until the payment of all outstanding amounts owed by him to the transport provider, even if said amounts result from another cause than the transport assignment at issue.

Multiple claims from the transport provider on the client shall constitute one single and indivisible claim for whose value the transport provider shall be permitted to exercise all his rights and privileges, even if said claims concern various shipments and goods no longer in the transport provider’s possession.

The transport provider shall in no way consent to deduct any claims the client may have on him from any amounts owed by the client by way of cargo invoices.

Any objections concerning the transport provider’s invoices shall be made by registered letter to the address of the transport provider’s registered office within ten days after receipt of any invoice.

Termination - cancellation

In all cases where the assignment is not carried out or is terminated, the client hereby binds himself to paying compensation equal to 20 % of the freightage to the transport provider. If notice of such termination is given after 2 p.m. on the day before the transport is scheduled to take place, said compensation shall amount to 50 % of the freightage. Cancellation on the day the transport is scheduled to take place shall raise said compensation to 75 % of the freightage.

Applicable law and authorised court

The transport provider and client hereby subject themselves to Belgian law vis-à-vis the current general terms and conditions and all agreements between the parties.

Any disputes between the parties shall be brought before the courts of the Belgian judicial district of Kortrijk. The courts named under article 31, section 1 of the CMR Convention shall have international jurisdiction.

Nullity

The nullity of any one of the stipulations contained in the current terms and conditions shall in no way entail the nullity of the remaining stipulations, which shall remain applicable to their fullest extent.

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Definitionen

Mit „Beförderer“ wird im allgemeinen Sinne die Firma, INTERNATIONAAL VERVOER FRANS HENDRICKX & ZONEN NV, verstanden.

Mit „Auftraggeber“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen, sind alle diejenigen gemeint, die einen Transportauftrag erteilen oder allgemeiner ausgelegt, die ein Rechtsverhältnis mit dem Beförderer eingehen, und zwar so, dass der Auftraggeber durch die Auftragserteilung oder durch das Eingehen eines Rechtsverhältnisses erklärt, dazu befugt zu sein und sich infolgedessen persönlich für die aus dem Auftrag hervorgehenden Verpflichtungen, verbürgt.

Anwendungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle erteilten Aufträge (worunter, gegebenenfalls, jede Einlagerung vor, während oder nach dem Transport) an den sowie auf alle Verträge mit und im Allgemeinen, alle Rechtsverhältnisse mit dem Beförderer, wenn nicht schriftlich anders vereinbart und für soweit die Bestimmungen dieser Bedingungen auf die Rechtsverhältnisse Anwendung finden können.

Dies beinhaltet, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jeder Gegenpartei, in welcher Form auch immer, in keiner Weise Anwendung auf das Rechtsverhältnis mit dem Beförderer finden können.

Durch die bloße Annahme des Angebots, erklärt sich der Auftraggeber auch mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.

Angebote

Alle Angebote, in welche Form auch immer erstellt, sind unverbindlich und gelten lediglich als Einladung zur Lieferung oder Erteilung eines Auftrags, falls nicht anders durch den Beförderer schriftlich erwähnt.

Mündliche Aufträge gelten erst dann als endgültig angenommen, wenn diese innerhalb von 24 Stunden schriftlich durch den Beförderer bestätigt oder der Auftrag zur Durchführung gebracht wurde. Schriftliche Bestätigungen müssen möglichst vollständig erfolgen, mit allen Angaben, die für eine ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags (Art und Zahl der Waren, Gewicht, Art des Containers, Container-Nummer, Kai und/oder Lager, Wert, Information zur Ladungsverstauung und -sicherung, usw.) erforderlich sind. Diese Angaben müssen sich ausreichend lange im Vorfeld im Besitz des Beförderers befinden, um den Auftrag wie gewünscht bearbeiten zu können, wobei Rechnung getragen werden muss, unter anderem mit der Streckenentfernung, mit Fahrt- und Ruhezeiten, Zeitfenster an Be- und Entladeplätzen, administrativen Bearbeitungen, der Voranmeldung usw..

Die Erteilung eines Transportauftrags beinhaltet, dass der Auftraggeber den vorliegenden Geschäftsbedingungen zustimmt und diese als vertraglich bindend annimmt. Der Beförderer behält sich das Recht vor, einen Transportauftrag zurückzuweisen, trotz erfolgter Angebote.

Transportunterlagen

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, um der Fracht rechtzeitig alle Unterlagen, welche die Waren kraft Gesetz oder satzungsgemäßer Bestimmungen begleiten müssen, beizulegen. Die Nicht- oder verspätete Übermittlung der geforderten Unterlagen, hat eine Lösung der Haftungsverantwortung des Beförderers zur Folge, bei welcher der Auftraggeber den Beförderer von der Haftung befreit, unbeschadet der Möglichkeit, die Fracht zurückzuweisen und dem Recht auf Schadensersatz. Der Beförderer ist in keinem Falle haftbar für unwahre oder unvollständige Angaben der Informationen in den Transportunterlagen, worunter u.a. die genaue Menge und das richtige Gewicht. Alle Kosten, Haftungsansprüche und Schäden, die hieraus entstehen können, gehen ausschließlich zu Lasten des Auftraggebers, bei wem diese geltend gemacht werden können.

Haftung und gesetzlicher Rahmen / CMR

Auf jeden Transportauftrag und seine Ausführung finden die zwingenden Bestimmungen des CMR-Vertrags Anwendung.

Der Beförderer schließt eine Haftung für alle anderen Ansprüche aus, außer denjenigen, die in dem CMR-Vertrag enthalten sind und möglichen anderen, zwingenden, gesetzlichen Bestimmungen.

Der Beförderer übernimmt auch keine Haftung für Schäden oder Verzögerungen, die beim Be- und Entladen der Waren entstehen (auch nicht durch das Auftauen).

Das In-Empfang-Nehmen oder die Lieferung der Waren erfolgt an der Schwelle oder am Kai, vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung. Der darüber hinausgehende möglicherweise zu folgende Weg auf dem Gelände des Auftraggebers, Verladers oder Empfängers, fällt ohnehin in die ausschließliche Verantwortung dieser Partei, die dafür Sorge tragen muss, dass dieser sicher erfolgen kann.

Die Auslieferung der Waren auf dem Kai von Häfen, ohne Freistellung des Empfängers, wird wie eine vorbehaltlose Empfangnahme betrachtet.

Der Beförderer übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf den Zustand von Containern. Die Unterzeichnung der Empfangsbestätigung oder des „Interchange“ gilt lediglich als Entgegennahme des Containers. Die Übergabe der gefüllten Container an den Beförderer erfolgt ohne Prüfung ihres Inhalts, wobei die Bedingung „said to contain“ (beinhaltet angeblich) von Rechts wegen Anwendung findet.

Vorbehaltlich anderslautender Erwähnungen im Frachtbrief, wird kein Transportauftrag angenommen unter der Bedingung einer Nachnahme, dem vermuteten Wert der Fracht oder dem besonderen Interesse an der Lieferung. Der Transport von Risikowaren (Juwelen, Geld, Antiquitäten, Wertpapiere, verbrauchssteuerpflichtige Waren usw.) wird ausschließlich auf Risiko des Auftraggebers angenommen.

Frachtpreise und Transportkosten

Die genannten Preise sind immer Grundpreise, das heißt Preise, basierend auf der Entfernung.

Eventuelle Zuschläge müssen hinzugerechnet werden, z.B. in Bezug auf Wartezeiten, ADR-Zuschlag, Zollkontrolle, Zwischenstopp, physische Kontrolle, Dieselzuschlag, usw.

Die Preise für diese Zuschläge sind auf Anfrage verfügbar, diese können variabel sein.

Die Frachtpreise und Transportkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Im Falle eines Transports, bei welchem der Auftraggeber vermerkt, dass die Bezahlung durch den Empfänger erfolgt, haften der Auftraggeber und der Empfänger unteilbar solidarisch für die Bezahlung.

Die Be- und Entladung der transportierten Waren ist nicht im Frachtpreis enthalten und muss auf Kosten und Risiko des Auftraggebers erfolgen.

Wartezeiten

Das Zeitfenster für die Be- und Entladung beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung an den Empfänger, ungeachtet der dann bereits erfolgten oder noch nicht erfolgten Empfangnahme der Waren und wird höchstens eine Stunde betragen, für je 5 Tonnen zu transportierender Ware. Für jede hinzukommende halbe Stunde, wird eine zusätzliche Vergütung von € 55,00 berechnet.

Wartezeiten werden pro angefangene halbe Stunde berechnet.

Im Falle höherer Gewalt (Wetterbedingungen, außergewöhnliche Verkehrsbedingungen, Streik, usw.) ist der Beförderer berechtigt, um entweder die Frachtpreise und die Frachtbedingungen zu ändern oder aber die Beförderungsvereinbarung zu lösen ohne jegliche Erstattung, vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen.

Für die Erfüllung der Zollformalitäten handelt der Beförderer ausschließlich als Beauftragter des Absenders. Außergewöhnliche Wartezeiten beim Zoll, unter anderem infolge von Streikaktionen, Problemen mit dem Frachtbrief oder vielen Zollunterlagen u.ä., führt zu einem Recht auf einen Preisaufschlag.

Zahlungsbedingungen

Alle Rechnungen des Beförderers an den Auftraggeber sind innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum, in der durch den Beförderer gewünschten Weise zahlbar, vorbehaltlich eines anderslautenden Fälligkeitstermins.

Nach Ablauf des Fälligkeitstermins befindet sich Auftraggeber von Rechts wegen in Verzug, ohne dass dazu eine schriftliche Inverzugsetzung erforderlich ist und ist der Auftraggeber umgehend zu einer Konventionalstrafe in Höhe von 15 % des geschuldeten Betrags, mindestens jedoch zur Zahlung von € 125 sowie darüber hinaus zur Zahlung eines Zinses vom Tag der Fälligkeit an, in Höhe von 1 % je Monat, verpflichtet, wobei ein Teil eines Monats als vollständiger Monat angerechnet wird.  

Der Auftraggeber erteilt dem Beförderer ein vertragsmäßiges Zurückbehaltungsrecht und Handelspfand auf alle Waren, Container und Sattelschlepper und dies bis zur Zahlung aller rückständigen Beträge, welche der Auftraggeber dem Beförderer noch schuldet, auch wenn diese Beträge eine andere Ursache als der erteilte Transportauftrag haben.

Die verschiedenen Schuldenforderungen des Beförderers an den Auftraggeber bilden, auch wenn diese Bezug haben auf verschiedene Sendungen und auf Waren, die sich nicht mehr im Besitz des Beförderers befinden, eine einzige, unteilbare Schuldforderung in dessen Höhe der Beförderer alle seine Rechte und Vorrechte ausüben darf.

Der Beförderer wird in keinem Falle einer Kompensation zwischen seinen Frachtrechnungen und möglichen Forderungen zustimmen, welche der Auftraggeber gegen ihn haben könnte.

Ein eventueller Widerruf in Bezug auf die Rechnungen des Beförderers, muss innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich, mittels eines Einschreibens, an die Anschrift des Firmensitzes des Beförderers, angezeigt werden.

Auflösung - Annullierung

Für alle jene Fälle, in welchen der Auftrag nicht erfolgt oder gelöst wird, verpflichtet sich der Auftraggeber, an den Beförderer Schadensersatz zu leisten in Höhe von 20 % des Frachtpreises. Falls die Lösung nach 14 Uhr am Tag vor der Fahrt mitgeteilt wird, steigt dieser Schadensersatz auf 50 % des Frachtpreises an und bei Annullierung am Tag der Fahrt, beträgt dieser 75 % des Frachtpreises.

Geltendes Recht und zuständiges Gericht

Der Beförderer und der Auftraggeber unterliegen in Bezug auf die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie in Bezug auf alle, zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen, belgischem Recht.

Im Falle von Streitigkeiten zwischen den Parteien, sind die Gerichte des Gerichtsbezirks Kortrijk sowie die international befugten Gerichte aus Artikel 31, Absatz 1, des CMR-Vertrags, zuständig.

Nichtigkeit

Die mögliche Nichtigkeit einer Klausel der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, führt keinesfalls zur Nichtigkeit der übrigen Verkaufsbestimmungen, die somit ungekürzt weiterhin Anwendung finden.